Om Färdplanen

Omställningen till ett mer hållbart transportsystem är en stor utmaning. Att successivt bygga ut och förbättra kollektivtrafiken samt att förbättra förutsättningarna för gång och cykling är grundbultar för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, men det räcker inte. Nya angreppssätt krävs. Ett sådant är att främja framväxten av kombinerad mobilitet (KM). Ansatsen från ett samhällsperspektiv är att kombinationen av flera typer av transporttjänster skapar bättre möjligheter att forma erbjudanden som möter medborgares faktiska mobilitetsbehov, jämfört med om tjänsterna erbjuds isolerat via olika kanaler. Det skulle därmed kunna leda till att behovet av att äga och köra privatägda bilar minskar, vilket skulle vara positivt för transportsystemets sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet.
Syftet med färdplanen är att stödja framväxten av KM genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Färdplanen föreslår övergripande åtgärder ämnade att minska tiden till marknadsintroduktion av KM-tjänster i Sverige. Vissa aktiviteter är redan igång eller planerade, och är redan finansierade. Andra behöver startas och finansieras via samverkansprogrammet.
För att åstadkomma långsiktiga effekter av KM-tjänster har färdplanen gjorts med en utblick fram till 2028, och är indelad i tre perioder. I första perioden (2017-2018) läggs grunden för KM-tjänster. I andra perioden (2019 – 2023) är fokus på att etablera KM-tjänster och skala upp aktiviteter. I tredje perioden (2024 – 2028) förväntas KM-tjänster påverka transportsystemets hållbarhet, och t.ex. förändra normer kring resande och bilägande. Färdplanen bör ses som ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt.

Färdplanen för kombinerad mobilitet som tjänst har utvecklats genom Drive Sweden på uppdrag av regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter.