Pilotimplementeringar av KM-tjänster i storstadsregioner

Tidigare piloter, simuleringar och analyser visar att KM/MaaS -tjänster kan ha stor potential att skapa samhällsnytta. Dock saknas fortfarande erfarenheter som en följd av bristen på storskaliga demonstrationer och implementeringar med verkliga användare och verklig användning av verkliga tjänster i verkliga kontexter (inklusive affärsmodeller). Först när detta sker kan skarpa analyser komplettera teoretiska förutsägelser. Exempel finns också där felaktigt utformade mobilitetstjänster kan leda till negativ samhällsnytta. Det behövs både stöd för implementering av tjänster som är (mer eller mindre) tillgängliga idag, samt piloter eller ”living labs” för att vidareutveckla tjänsterna och prova nya koncept. För att säkerställa kunskapsbyggande bör data som genereras i delfinansierade implementeringar och piloter tillgängliggöras för forskning analys.

 

VARFÖR?

KM/MaaS -tjänster som kombinerar traditionell kollektivtrafik med andra typer av persontransportjänster till styckförsäljning eller paketerade erbjudanden för invånare i storstadsregioner har hittills varit den centrala frågan i diskussionen kring KM/MaaS. Därav är mognadsgraden även högst inom den typen av KM/MaaS -tjänster (dvs. nivå 2 och 3), vad gäller t.ex. organisation, affärsmodell och teknik (om än omogen). Arbetsgruppens bedömning är att branschen i Sverige är redo för skarpa implementeringar inom området. Ett möjligt nationellt stimulansmedel är att utlysa uppstartstöd för såväl säljande parter och producenter.

MÅL:

  • Främja etablering av minst en KM/MaaS -tjänst nivå 2 eller 3 i var och en av de tre storstadsregionerna.

Entreprenörsdrivna KM/MaaS piloter

KM/MaaS projekt som främst drivs utav privata företag och organisationer börjar synas mer och mer i och med den fortskridande utveckligen utav mobilitet i samhället. Information kring etablerade privatdrivna projekt finner du i denna sektion.

Fördjupad utvärdering MaaSpilot UbiGo Stockholm (Eccentric)

Glöm den egna bilen och låt familjens resande bli ett smörgåsbord av olika tjänster – åk kommunalt, låna cykel, åk taxi eller poolbil, för långresor finns hyrbil. Alla resor betalas på samma månadsfaktura. Välj färdsätt och boka via en tjänst i din smarta telefon. Detta är vad som brukar kallas en mobilitetstjänst (MaaS, Mobility as a Service). En sådan ska startas i Stockholm av företaget UbiGo Innovation. Att starta upp mobilitetstjänsten i pilotskala ingår i EU-projektet Eccentric. Stockholms stad samt Stockholms lokaltrafik medverkar i satsningen. Detta projekt kommer följa hur resvanor påverkas för den som börjar abonnera på resor från den planerade mobilitetstjänsten och vilka motiv och drivkrafter kunderna har för att gå med i tjänsten. Utvärderingen kommer göras på verkliga kunder. Från Vinnovas utlysning, Kombinerad Mobilitet som tjänst, 2017, finansieras en utvärdering av hur en tjänst för kombinerad mobilitet, en sk MaaS-tjänst, kan påverka sina kunders resvanor. Vidare undersöks kundernas motiv och drivkrafter för att delta respektive avsluta sitt deltagande i MaaS-tjänsten. Resvaneundersökningen omfattar upp till 200 hushåll eller maximalt 500 personer. Den genomförs två gånger, först i samband med att deltagarna går med i MaaStjänsten, för att kartlägga deltagarnas resvanor precis innan övergång till MaaS-tjänst. Den andra undersökningen är en uppföljning efter 12 månader då MaaStjänsten är i gång och deltagarna har fått prova på. Undersökningen genomförs med hjälp av Trivectors resvaneapplikation TRavelVU, en app till smarttelefon som mha GPS skapar en reselogg, under två veckor per undersökningstillfälle. Deltagarnas drivkrafter och motiv till att använda MaaS-tjänsten kartläggs med hjälp av en enkätundersökning. Utvärderingen genomförs med konsultstöd och bakom ansökan står SL/trafikförvaltningen SLL, UbiGo Innovation samt Miljöförvaltningen Stockholms stad som tillsammans utgör projektteamet. Själva MaaStjänsten utvecklas av UbiGo Innovation med delfinansiering från EU-projektet Civitas Eccentric och ligger utanför denna ansökan. Ambitionen är att få med leverantörer av följande: kollektivtrafik, taxi, traditionell bilpool, hyrbil samt lånecykel. Diskussioner pågår även med flytande bilpool.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: SLL Trafikförvaltningen /Ubigo
Länk: Läs mer
Kontakt: helene.carlsson@stockholm.se

Mobilitetstjänster för företag och anställda

Projekt som berör KM/MaaS som framförallt påverkar specifika företag eller dess anställda finner du nedan.

Hållbara mobilitetstjänster Södertälje

Projektet syftar till att ta fram, demonstrera och utvärdera en molnbaserad multimodal mobilitetstjänst för persontransporter som skall demonstreras på Scanias industriområde i Södertälje och erbjudas till de ca 12 000 anställda under projektets gång. De trafikslag som skall kopplas upp och ingå i tjänsten är interntaxi, rundtursbussar, Scania Job Express, SL-bussar på linjer som passerar området samt el-cyklar. Projektet syftar även till att studera affärsmodeller för deltagande parter i multimodalatransporttjänster/mobilitetslösningar vad det gäller styrande- operationella-, logistiska-, och finansiella aspekter. Hur kommer framtidens system ändras genom införandet av molntjänst över olika transportleverantörer och hur påverkar detta olika intressenter. Projektet är ett exklusivt tillfälle att driftsätta, testa och vidare utforska, ett system som både innefattar de operativa aspekterna av ett multimodalt transportekosystem samt de resenärsaspekter som är tätt knuta till Mobility-as-a-Service. Genom detta unika tillfälle där akademin och näringslivet kan samverka kring ett fullskaligt transportekosystem, ägt till hundraprocent inom samverkningsgruppen, kan ny mark brytas inom teknik-, affärsmodell- samt transportsystemforskning och därigenom skapa ett stort nyhetsvärde. Det finns idag inget heltäckande transportsystem som i samma utsträckning knyter ihop operativa trafiksystemsfunktioner med MaaS-funktioner.  

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Arbetsgivare och företag
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Scania
Kontakt: camilla.lood@scania.com

MERiT: Miljövänligt och enkelt resande i tjänsten

Pilotprojekt MERiT görs med en digital plattform för kombinerad mobilitet (mobilitet som tjänst) i tre stadsdelar inom Göteborgs stad, med ca 10 000 anställda. Syftet är att utvärdera hur sådana tjänster kan ge ett mer hållbart resande, vara attraktiva för användarna, och enkla att administrera. Läs mer här.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Arbetsgivare och företag
Forskning och utveckling
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: RISE Viktoria
Länk: Läs mer
Kontakt: Anne Faxér, RISE Viktoria

SpaceTime KM som tjänsteförmån

SpaceTimes vision är att möjliggöra hållbart resande genom att underlätta val samt köp av den smartaste resan ur både ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För att möjliggöra detta har SpaceTime utvecklat en flexibel IT-plattform dit tjänsteleverantörer inom persontransportområdet kan ansluta sina tjänster. Organisationer och privatpersoner kan genom att skaffa sig konton i SpaceTime enkelt jämföra och boka det smartaste resealternativet. Via denna digitalisering kan organisationer genom att samverka med andra organisationer runt resursdelning och samåkning enkelt och kostnadseffektivt styra och optimera sitt resande. I detta projekt flyttar vi systemgränsen till privat resande genom att möjliggöra för organisationer att erbjuda medarbetare att använda SpaceTimes KM-tjänst som en löneförmån där privat resande dras direkt på lönen.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Arbetsgivare och företag
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: SpaceTime Communication
Kontakt: gunnar@space-time.se

Mobilitet som en del utav boendet

Mer och mer hörs ropen om att hitta koncept som försöker integrera tjänster inom KM/MaaS med människors boende eller dagliga livsstilar. Framförallt finns samarbetsmöjligheter mellan dessa sorters projekt och byggen utav nya bostäder och stadsdelar.

DenCity-projektet undersöker mobilitetslösningar för framtidens smarta städer

DenCity-projektet undersöker relationerna mellan hyresvärdar, hyresgäster och de reglerna och stadgar nybyggnationer måste följa enligt stadsbyggnadskontoret och Trafikverket. Bland annat tittar projektet på hur stadsdelar i framtiden kan byggas utan att ha bilen som centrum för mobilitetsalternativ – delvis genom att erbjuda MaaS-tjänster till boende genom hyresvärdar och på så vis också sänka parkeringstalen i dessa områden. Genom att istället erbjuda mobilitet till sina hyresgäster kan byggnadsentreprenörer sänka kraven på parkeringstal med så mycket som 75%, vilket öppnar upp möjligheter för nya lösningar för hur människor kan ta sig runt och hur staden kring dem kan se ut. Projektet undersöker inte endast persontransporter, utan även lösningar för urban godstrafik, systemintegration, infrastruktur, nollemissionsalternativ och hur man på ett effektivare sätt kan använda vattenvägsleveranser. Projektet tittar i stort på lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten, i denna fas har både Stockholm och Göteborg varit testplatser för undersökningar kring framtidens smarta innerstäder och dess mobilitet. Under vintern 2018 drar projektets tredje fas igång, där två offentliga aktörer skall upphandla en MaaS-tjänst till boende i Göteborg.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: CLOSER
Länk: Läs mer
Kontakt: Lina Olsson, lina.olssom@lindholmen.se, 0317647043

GoMate - En diversifierad elfordonspool för den förtätade staden

VTI har tillsammans med Energikontor Norra Småland startat ett pilotprojekt kring en diversifierad elfordonspool där användare skall få tillgång till flera olika sorters fordon som en del utav sitt boende. Projektet startade redan 2016 och är planerat att drivas 2018 ut i två bostadsområden i Jönköping, Munksjöstaden samt Strandängen. Syftet med projektet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer genom att erbjuda mobilitet till boende med nya lösningar där bilen tar mindre plats, och samtidigt ger utrymme åt nya, smarta och rena elektrifierade fordon. I den diversifierade elfordonspoolen kan man bland annat hitta elcyklar, elassisterade lådcyklar, samt elbilar utav varierande storlek. Projektet undersöker också om dessa poollösningar har en särskild nisch att fylla inom svensk stadsutveckling i kombination med stadsresenärers framtida mobilitetsbehov, i synnerlighet i städer utanför storstadsområdena.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Länk: Läs mer
Kontakt: Therese Silvander, Energikontor Norra Småland, 072–204 06 23, therese.silvander@rjl.se

Mobilitetspilot hos Stockholmshusen

Syftet med Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen är att öka kunskapen om hur bilinnehavet kan påverkas. Nya lösningar testas i ett antal projekt för att möjliggöra Stockholmshusen att nå målen om att i hög takt och med god kvalitet skapa 3500-5000 nya hyresrätter, till en lägre kostnad än annan nyproduktion. Målet med pilotprojektet är att det ska ge kunskap om hur mobilitet kan erbjudas på ett mer resurseffektivt och hållbart sätt än idag. Genom att utreda och analysera konsekvenser av att reducera bilparkeringsplatser och ersätta dessa med mobilitetstjänster skapas kunskap om hur vi kan lösa hyresgästers mobilitetsbehov i framtiden. Genom att olika pilotprojekt i olika stadsdelar följs upp och jämförs med andra stockholmshusprojekt skapas ett underlag för vidare arbete med mobilitet i staden.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Stockholmshusen
Länk: Läs mer
Kontakt: Bengt Rehn

Nytt projekt för KM som del utav boendet beviljat i Göteborg

Göteborg har tillsammans med städerna Nice i Frankrike och Utrecht i Nederländerna beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Trivector är en partner som ska vidareutveckla och implementera mobilitetstjänsten EC2B. Riksbyggen bygger på Guldheden bostadsrättsföreningen Viva, vilket är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. 132 lägenheter byggs med utgångspunkten att här finns alla ingredienser för att förgylla livet. Kopplat till boendet finns EC2B – easy to B, eller easy to be, som erbjuder ett koncept för transport som tjänst. Det innebär bekväm tillgång till flera olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, hyrbil, taxi etc, allt i samma erbjudande. Detta skapas i samarbete med de bästa befintliga mobilitetstjänsterna. För att få största nytta och genomslag ingår rådgivning, och ett community för medlemmar, som viktiga beståndsdelar i tjänsten. Inflyttning samt lansering av tjänst är planerat till slutet av 2018.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Ansvarig organisation: Trivector, EC2B Mobility AB
Länk: Läs mer
Kontakt: lennart.persson@trivector.se, Björn Wendle (EC2B)

Upplands Väsby får mobilitet som en del utav boendet genom projektet Mo-Bo

I innovationsprojektet Mo-Bo undersöker vi hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och förnyad mobilitet. Kärnan i projektet är bostadsrättsföreningen Nouvelle, ett nytt bostadshus med delade mobilitetslösningar istället för privata garageplatser. Projektgruppen – kommun, byggaktörer, arkitekter, tjänsteleverantörer och forskare – har genom en rad olika aktiviteter undersökt mobilitet och bostadsutformning. Blicken har varit riktad mot ett drömscenario, ett “New Normal”, där boendes behov av mobilitet och tillgänglighet tillgodoses med delade tjänster, fordon och arkitektoniska lösningar. Genom bred samverkan har vi hittat fram till möjliga dellösningar som nu ska byggas in och testas i huset.

Vid projektets startpunkt fanns ett förslag till detaljplan för fastigheten, med krav om ca 0,7 parkeringsplatser per bostad enligt (går-)dagens normer. Den nya detaljplanen, som tagits fram inom innovationsprojektet, är istället utvecklad för att stötta mobilitetstjänster vilket ger ett ”parkeringstal” nära 0. Kommunen har lämnat det konventionella kravet på antal parkeringsplatser och formulerat krav som garanterar de boendes mobilitet, vilket är en stort steg inom policyutveckling. 

Utifrån de nya mobilitetslösningarna har ett arkitektoniskt förslag för platsen utvecklats. Vi visar här skillnaderna mellan ”normalalternativet” och ”New Normal”, där stora ytor både inomhus och utomhus kan frigöras för annan användning. Vistelsekvaliteter, grönska och ekosystemtjänster kan därmed förbättras.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Innovations och Forskningsfinansiärer
Resenärer och allmänhet
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Theory Into Practice
Länk: Läs mer
Kontakt: http://www.theoryintopractice.se/kontakt/

Vallastaden i Linköping satsar hårt på MaaS/KM

Stadsdelen Vallastaden i Linköping är byggt med ett hållbarhetstänkande som har för avsikt att få nyinflyttade att välja effektiva och hållbara resandemönster redan från start. Kommunen samarbetar aktivt med stadens olika transportaktörer, däribland kollektivtrafiken och olika möjligheter för att hyra fordon såsom bilar och cyklar genom Sunfleets transportplattform, och siktar på att helt befria dess boende från att äga bilar. Nyinflyttade i Vallstaden erbjuds att gratis prova på kollektivtrafiken i området i två veckor, samt ett gratis medlemskap i Sunfleets bilpool i hela fem år. Enligt Östgötatrafiken har detta initiativ tagits emot mycket positivt från både aktörerna inom transportbranschen samt de boende i Vallastaden. Mer om denna intressanta utveckling kan du läsa i Linköpings kommuns pressrelease.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Ansvarig organisation: Linköpings kommun/Linköpingsexpo AB
Länk: Läs mer
Kontakt: elisabeth.falk@linkoping.se