Harmoniserade biljettprodukter för KM/MaaS nationellt

De piloter och tidiga implementeringarna i period 1 av KM-tjänster
har lett till att RMK tillsammans ser över de avtals- och affärsformer
som man kan ingå med säljande parter. Flexiblare former
av biljettprodukter, som bättre motsvarar kundernas krav i den
delade mobilitetsvärlden, tas fram, antingen i RKM standardutbud,
eller som separata avtal med säljande parter. Former för hur
detta kan göras utan att göra avkall på subventioneringsprinciper
och att detta görs transparent och rättvist ska nu provas.