Utveckla och anpasssa RKM´s utbud för KM-tjänster

Tjänsteleverantörers möjligheter att skapa attraktiva och paketerade erbjudanden begränsas till de vad ingående delar erbjuder. Eftersom det regionala kollektivtrafikutbudet förväntas utgöra ryggraden i majoriteten av KM/MaaS-tjänsterna, är det utav stor vikt att RKMerna, baserat på kundernas behov och samhällsnytta, i möjligaste mån lyssnar in tjänsteleverantörernas önskemål och anpassar utbudet för nya och hållbara KM/MaaS-tjänster.

MÅL

  • Testa nya typer av erbjudanden och biljetter och undersök om dessa möjliggör för tjänsteleverantörer att utveckla affärsmodeller och erbjudanden som leder till nya resenärer och ökat hållbart resande.
  • Påbörja en harmonisering av RKM:s biljettprodukter och affärsregler för att underlätta för KM/MaaS-tjänster att fungera i flera olika regioner

 

TILLGÄNGLIGGÖRA DATA VIA ETT ÖPPET OCH SAMORDNAT GRÄNSSNITT

VARFÖR?

För att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige och säkerställa efterlevnad av EU:s trafikdataförordning så behöver transportproducenter tillgängliggöra kvalitetssäkrade och pålitliga trafikdata via ett öppet och samlat gränssnitt.

MÅL

  • Att data (hållplatser/stationer, rutter/linjer, realtid – planerad trafik och störningar, positionsdata) för över 90% av alla resor i Sverige finns tillgängligt via den nationella åtkomstpunkten Trafiklab.
  • Att majoriteten av Sveriges kommersiella kollektivtrafiksutbuds data tillgängliggjorts via den nationella åtkomstpunkten
  • Stimulera tillgängliggörandet av öppna/tillgängliga data för andra mobilitetstjänster, utöver kollektivtrafiken.

Biljetter för digitaliserad mobilitet

En central del i utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet är hur traditionell kollektivtrafik på olika sätt kan kombineras med andra transportslag, aktörer och affärsmodeller. En viktig förutsättning för att möjliggöra denna typ av kombinerbarhet är att erbjuda biljettprodukter som är anpassade för en digitaliserad försäljning samt anpassade för kombinerad mobilitet. Detta projekt ska kartlägga behov och identifiera förslag till realiserbara biljettprodukter som adresserar dessa behov.