Skarpa implementeringar av KM-tjänster i storstadsmiljö

I detta arbetspaket är syftet att stödja innovation, utveckling och testning av nya KM/MaaS -tjänster med fokus på storstadsregioner. Utöver den typ av erbjudanden som nämns i arbetspaket 3A har även paketering av persontransporttjänster och ”annat”, och på andra sätt, potential att utöka marknadsandelen för resande med delade resurser. Det finns vidare även flera typer av integrationer som skulle kunna underlätta för hållbarare sällanresor. Dessa typer av KM/MaaS -tjänster har dock ännu inte nått samma mognadsgrad. Initiala initiativ till demonstrationer har tagits, men flera steg saknas fortfarande. Därför föreslås en satsning på demonstration av sådana lösningar.

Detta arbetspaket ska samordnas med andra pågående aktiviteter, som exempelvis Drive Sweden och Energimyndighetens satsningar inom området.

 

VARFÖR?

Att utveckla KM/MaaS -tjänster för storstadsregionerna är intressant ur flera synvinklar. Några av dessa är: affärspotentialen för KM/MaaS -tjänster är störst i dessa regioner eftersom människor bor relativt tätt, trängselproblemen gör behoven av att minska privat bilåkande stora, samt att en stor del av befolkningen bor i dessa områden och det är även i dessa områden som befolkningstillväxten väntas vara störst. För att minska privat bilåkande behöver KM/MaaS -tjänster lösa många olika transportbehov. Därför behöver olika typer av koncept testas och utvärderas.

MÅL:

 • Etablering av ”piloter i stadsmiljö”. Dessa bör stimulera och undersöka alternativ som omfattar, men inte begränsas till 1) integration med tjänster för transport av mindre gods (t.ex. matvaror eller sopor), 2) bättre förankring av transportlösningar med den fysiska planeringen runt bostads- och hyresrättsföreningar (t.ex. genom etablering av leveransstationer eller mobilitetshubbar), 3) involvering

Vinnova utlysning - Kombinerad mobilitet som tjänst 2017

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med erbjudandet är att tidigt etablera såväl infrastruktur som tjänster som nyttjar denna infrastruktur. Målet är att utlysningen ska:
 • Möjliggöra test och validering av tjänsterna under verkliga förhållanden och med verkliga kunder.
 • Skapa förutsättningar för att introducera nyskapande varor och tjänster på marknaden på sikt. Därför bör projekten också utvärdera affärsmodellen för de piloter och tjänster som finansieras genom utlysningen.
 • Verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge ökade möjligheter till finansiering för företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner.
 • Finansiera projekt som kan främja hållbar tillväxt, för att på längre sikt bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter.

Det här kan ni söka finansiering för

Inom det här erbjudandet finansierar vi aktiviteter som ökar människors rörlighet genom att etablera kombinerade mobilitetstjänster. Med begreppet kombinerad mobilitet menar vi lösningar som kombinerar flera olika rese- eller transporttjänster. Vid det här ansökningstillfället står storstadsregionerna i fokus. Vi ser därför positivt på tjänster som inkluderar kollektivtrafiken som en del av mobilitetstjänsten. Inom erbjudandet finansierar vi:
 • Utveckling och integrering av lösningar för hållbar kombinerad mobilitet som tjänst
 • Demonstration och utvärdering av utvecklade tjänster och prototyper under realistiska villkor
 • Validering av tjänsten under testfasen

Passar erbjudandet ert projekt?

Innan ni ansöker behöver ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. Det här gäller för projekten vi finansierar inom erbjudandet:
 • Projekttiden ska vara högst 2 år och bidra till utlysningens mål.
 • Projektplanen ska involvera verkliga användare under realistiska förhållanden.
 • Er lösning ska kunna vara till nytta för både kvinnor och män och det ska finnas både kvinnor och män i nyckelpositioner inom projektet.
 • Projektet ska ha potential att leda till ändrat beteende mot hållbarare transportmönster.