Utveckla ramverk och metoder för effektanalys

VARFÖR?

För att förstå om och följa upp att KM/MaaS tjänsterna som utvecklas leder till att de transportpolitiska målen uppfylls behövs ett ramverk för utvärdering och uppföljning. En databas/kunskapsbas med samlad kunskap från flera olika piloter och implementeringar stärker sådana analyser.

 

MÅL:

Det utvecklade ramverket och KPI:er används i olika piloter för att mäta effekter, inklusive miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, samt för analys av hur dessa effekter uppnåtts. I databasen/kunskapsbasen samlas data från de olika piloterna och demonstrationerna. Denna data har börjat användas i forskning kring KM/MaaS.