Transportproducenter

Regeringen utreder möjligheter för nya transportpooltjänster

Regeringskansliet har tillsatt en utredning som genom potentiella förändringar av nuvarande regler och skattelagstiftning siktar på att främja nya cirkulära och resurseffektiva transporttjänster i form av bil-, motorcykel-, samt mopedpooler. Läs mer här!

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Transportjänsteleverantörer
Ansvarig organisation: Regeringskansliet
Länk: Läs mer

Trafikverkets rapporter kring bilpooler och p-tal

Det är sedan länge känt av Trafikverket att ökat antal bilpoolskunder ökar marknaden för kollektivtrafikbolagen då undersökningar visat att personer som är medlem i en bilpool reser betydligt mer kollektivt. Redan år 2011 publicerades en rapport med beskrivningar och förslag till olika samarbetsformer mellan bilpooler och kollektivtrafikbolag, så som samarbete kring marknadsföring, integration på varandras hemsidor, prova-på erbjudanden, samt gemensamma kundkort och rabatter. Under 2013 gick Trafikverket sedan ut med en egen undersökning till svenska bilpooler och intervjuer med nyckelpersoner inom branschen för att sammanställa en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). I den analysen fastställdes att det finns många styrkor och möjligheter kopplat till miljöfrågor, säkerhetsaspekter, nybyggnation av fastigheter och kommunala p-tal. I dagsläget identifierar man dock svagheter när det gäller kompetens, samordning och brist på aktörer. Politisk uppmärksamhet nämns som en potentiellt avgörande faktor ifall bilpooler ska ha möjlighet till fortsatt utveckling snarare än att stanna av. Tidigare i år genomförde Trafikverket en ytterligare undersökning vilken inkluderade åtta svenska, och fyra utländska bostadsområden med låga p-tal. Generellt drogs slutsatsen att ”färre parkeringsplatser ger lägre bilinnehav”, och det nämns att närhet till samhällsservice, målgruppsanpassat boende och mobilitetstjänster som bilpooler är tre viktiga faktorer för minskat parkeringsbehov vid nybyggnationer.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Ansvarig organisation: Trafikverket

Samtrafiken skapar samlingsplats för öppna trafikdata

Kollektivtrafikbranschens samägda utvecklingsbolag Samtrafiken lanserade redan 2011 Trafiklab, en samlingsplats med öppna API:er för trafikdata, för att främja utvecklingen utav nya mobilitetstjänster. Denna informationsplattform kommer nu under fyra år att expanderas avsevärt och bli en branschgemensam plattform för insamling och tillgängliggörande av öppen trafikdata. År 2021 skall den digitala hubben för information från kollektivtrafiken stå helt färdig, och skall då agera som en nationell central för Sveriges samlade och öppna kollektivtrafikdata. Mer om denna utveckling kan du läsa i Samtrafikens pressmeddelande.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: https://samtrafiken.se/valkommen/kontakta-oss/

Studie på kundperspektiv från Intermetra

På uppdrag utav Samtrafiken, Västtrafik, Keolis och Trafikverket har Intermetra (med projektstöd från RISE Viktoria) genomfört en serie utav undersökningar för att skapa en grundförståelse för kundernas perspektiv på KM och dess tjänster. Fokus för studien har varit att se vilka kundernas behov och attityder är nu och i framtiden, hur dessa behov kan mötas, samt hur industriaktörer kan arbeta för att möta behoven. Bland annat fann studien att få människor idag känner till KM, men att attraktiviteten för KM är väldigt god, främst bland unga, digitalt mogna människor som redan åker kollektivt. Kundernas röst säger också att de vill att KM skall bidra till en enklare vardag genom en skräddarsydd tjänst som är enkel, personlig, pålitlig och där användandet kan stegras upp gradvis. Mer om kundernas perspektiv kan du läsa här.

Berörda aktörer:

Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Ansvarig organisation: Intermetra/Samtrafiken
Länk: Läs mer

Vallastaden i Linköping satsar hårt på MaaS/KM

Stadsdelen Vallastaden i Linköping är byggt med ett hållbarhetstänkande som har för avsikt att få nyinflyttade att välja effektiva och hållbara resandemönster redan från start. Kommunen samarbetar aktivt med stadens olika transportaktörer, däribland kollektivtrafiken och olika möjligheter för att hyra fordon såsom bilar och cyklar genom Sunfleets transportplattform, och siktar på att helt befria dess boende från att äga bilar. Nyinflyttade i Vallstaden erbjuds att gratis prova på kollektivtrafiken i området i två veckor, samt ett gratis medlemskap i Sunfleets bilpool i hela fem år. Enligt Östgötatrafiken har detta initiativ tagits emot mycket positivt från både aktörerna inom transportbranschen samt de boende i Vallastaden. Mer om denna intressanta utveckling kan du läsa i Linköpings kommuns pressrelease.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Ansvarig organisation: Linköpings kommun/Linköpingsexpo AB
Länk: Läs mer
Kontakt: elisabeth.falk@linkoping.se

N 2015:05 Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Taxiutredningen)

Uppdraget

1. Utreda och eventuellt lämna förslag på en obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens. 2. Utreda behov av, och eventuellt lämna förslag på, en ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil m.m. 3. Se över, och eventuellt föreslå ändringar eller förtydliganden av, de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Ansvarig organisation: Regeringen
Länk: Läs mer

Stöd till övriga RKM för digitalisering

Detta skulle exempelvis kunna innebära standardisering av åtkomst för privata och offentliga transportproducenters utbud behövs och i så fall stödja det (notera att stöd för att tillgängliggöra andra producenters utbud finns under området implementeringar och piloter).

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer

Vinnova utlysning - Kombinerad mobilitet som tjänst 2017

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med erbjudandet är att tidigt etablera såväl infrastruktur som tjänster som nyttjar denna infrastruktur. Målet är att utlysningen ska:
 • Möjliggöra test och validering av tjänsterna under verkliga förhållanden och med verkliga kunder.
 • Skapa förutsättningar för att introducera nyskapande varor och tjänster på marknaden på sikt. Därför bör projekten också utvärdera affärsmodellen för de piloter och tjänster som finansieras genom utlysningen.
 • Verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge ökade möjligheter till finansiering för företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner.
 • Finansiera projekt som kan främja hållbar tillväxt, för att på längre sikt bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter.

Det här kan ni söka finansiering för

Inom det här erbjudandet finansierar vi aktiviteter som ökar människors rörlighet genom att etablera kombinerade mobilitetstjänster. Med begreppet kombinerad mobilitet menar vi lösningar som kombinerar flera olika rese- eller transporttjänster. Vid det här ansökningstillfället står storstadsregionerna i fokus. Vi ser därför positivt på tjänster som inkluderar kollektivtrafiken som en del av mobilitetstjänsten. Inom erbjudandet finansierar vi:
 • Utveckling och integrering av lösningar för hållbar kombinerad mobilitet som tjänst
 • Demonstration och utvärdering av utvecklade tjänster och prototyper under realistiska villkor
 • Validering av tjänsten under testfasen

Passar erbjudandet ert projekt?

Innan ni ansöker behöver ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. Det här gäller för projekten vi finansierar inom erbjudandet:
 • Projekttiden ska vara högst 2 år och bidra till utlysningens mål.
 • Projektplanen ska involvera verkliga användare under realistiska förhållanden.
 • Er lösning ska kunna vara till nytta för både kvinnor och män och det ska finnas både kvinnor och män i nyckelpositioner inom projektet.
 • Projektet ska ha potential att leda till ändrat beteende mot hållbarare transportmönster.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Fordonsindustrin
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Vinnova
Länk: Läs mer
Kontakt: Filip Kjellgren

Tillgängliggöra RKMs utbud för tredjepartsförsäljning

Inom detta område har vi samlat aktiviteter vars syfte är att affärsmässigt och tekniskt möjliggöra framväxten av KM/MaaS-tjänster som ur ett kund-/resenärsperspektiv är enkla, attraktiva och pålitliga i både köp och utförande. Aktiviteterna syftar till att skapa förutsättningar för tjänsteleverantörer att utveckla en långsiktigt hållbar affär och att driva mot att hållbara resor bli en central del av KM/MaaS-tjänster. Viktiga komponenter i detta är tillgång, regelverk och standard. Med tillgång menar vi mer eller mindre koordinerad tillgång till trafikproducenters utbud samt tillgång till andra relevanta datakällor med hög kvalité. Med regelverk menar vi att skapa en tydlig och i viss falla harmoniserad spelplan för olika aktörer. Och med standard menar vi exempelvis datagränssnitt, namnstandard, informationskrav för validering och affärsregler.   TILLGÄNGLIGGÖRA RKMS UTBUD FÖR 3:E PARTS FÖRSÄLJNING VARFÖR? Att tillgängliggöra RKMs biljettprodukter är en avgörande del för att möjliggöra etablering och utveckling av KM/MaaS-tjänster i Sverige. Därför är en nyckelaktivitet i färdplanen att kollektivtrafikutbudet i åtminstone Sveriges tre storstadsregioner görs tillgängligt för 3:e parts försäljning och att en tydlig och långsikt spelplan för externa aktörer definieras. MÅL:

 • Kollektivtrafiksutbudet (biljettprodukterna) i Sveriges tre storstadsregioner ska vara åtkomligt för 3:e partsförsäljning, så de kan sökas, kombineras, säljas, distribueras och valideras i samstämmighet med branschens standard (Biljett och Betal-standarden).

Berörda aktörer:

Transportproducenter
Kollektivtrafiken