Tillgängliggöra RKMs utbud för tredjepartsförsäljning

Inom detta område har vi samlat aktiviteter vars syfte är att affärsmässigt och tekniskt möjliggöra framväxten av KM/MaaS-tjänster som ur ett kund-/resenärsperspektiv är enkla, attraktiva och pålitliga i både köp och utförande. Aktiviteterna syftar till att skapa förutsättningar för tjänsteleverantörer att utveckla en långsiktigt hållbar affär och att driva mot att hållbara resor bli en central del av KM/MaaS-tjänster. Viktiga komponenter i detta är tillgång, regelverk och standard. Med tillgång menar vi mer eller mindre koordinerad tillgång till trafikproducenters utbud samt tillgång till andra relevanta datakällor med hög kvalité. Med regelverk menar vi att skapa en tydlig och i viss falla harmoniserad spelplan för olika aktörer. Och med standard menar vi exempelvis datagränssnitt, namnstandard, informationskrav för validering och affärsregler.

 

TILLGÄNGLIGGÖRA RKMS UTBUD FÖR 3:E PARTS FÖRSÄLJNING

VARFÖR?

Att tillgängliggöra RKMs biljettprodukter är en avgörande del för att möjliggöra etablering och utveckling av KM/MaaS-tjänster i Sverige. Därför är en nyckelaktivitet i färdplanen att kollektivtrafikutbudet i åtminstone Sveriges tre storstadsregioner görs tillgängligt för 3:e parts försäljning och att en tydlig och långsikt spelplan för externa aktörer definieras.

MÅL:

  • Kollektivtrafiksutbudet (biljettprodukterna) i Sveriges tre storstadsregioner ska vara åtkomligt för 3:e partsförsäljning, så de kan sökas, kombineras, säljas, distribueras och valideras i samstämmighet med branschens standard (Biljett och Betal-standarden).

Utveckla standard för digitala biljetter i kollektivtrafiken

Tillgängliggöra offentliga producenters utbud så de kan sökas, kombineras, säljas, distribueras, valideras och avräknas i samstämmighet med branschens standard (Biljett och Betal-standarden). I detta inkluderas att koordinera ett gemensamt regelverk mellan säljande- och producerande part. Funktionalitet tillgängliggörs stegvis och utvecklas i tät dialog med involverade aktörer, dels för att minimera samhällskostnaden och dels för att minimera tid till marknad och för att maximera ändamålsanpassningen.

BoB projektet

Biljett- och betalprojektet slutfördes 2016-12-31 efter att ha levererat de uppdrag som låg inom projektets målbilder. Projektet pågick under tre år med representanter från hela kollektivtrafikbranschen. Projektet har skapat förutsättningar för att knyta samman trafikföretagens system och göra det enkelt för resenärer att köpa biljetter i kollektivtrafiken. Utveckling sker hos respektive trafikföretag med hjälp av överenskomna standarder och gränssnitt. Det ger möjligheter för både etablerade och nya aktörer att komma in på marknaden, både tjänsteleverantörer och utrustnings-/systemleverantörer.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: Adam Laurell, +46707678727

Implementering av BOB hos RKM

Arbetet med att implementera BoB standarden ligger hos respektive RKM (Regional Kollektivtrafik Myndighet). Följande RKM har påbörjat implmenteringsarbetet:

RKM Status Kommentar
SLL
Västtrafik
Skånetrafiken

Berörda aktörer:

Resenärer och allmänhet

Utveckla infrastruktur för digitala återförsäljare av kollektivtrafikens biljetter

Utveckla infrastruktur för digitala återförsäljare av kollektivtrafikens biljetter.

Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Mål för projektet Målet är att möjliggöra försäljning av kollektivtrafikbiljetter i en digitaliserad icke-Västtrafik (APP), detta i kombination med andra tjänster från extern aktör. Beskrivning av projektet Att implementera BoB-standarden är grundläggande för att möjliggöra åtkomst av Västtrafiks biljettsortiment för externa aktörer och en förutsättning för Kombinerad Mobilitet. Västtrafik har implementerat Bob:s device och validation API och planerar nu med hjälp av sökta medel att komplettera med Product och Ticket API. Detta kommer att göras tillsammans med externa parter för att säkerställa teknisk lösning och för att ta fram lämpliga affärsmodeller och avtal, allt för att vi tillsammans ska utveckla det hållbara resandet. Potential Västtrafik har uttalat i sin affärsmodell att verka för en ökad hållbar mobilitet i samhället, där olika resesätt enkelt kan kombineras, genom att samverka med andra aktörer och komplettera kollektivtrafiken med andra tjänster. I Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik så står det att ’öppna upp för tredjeparts försäljning för att fler aktörer ska kunna bygga kombinerade tjänster’. Det arbete och de leveranser som kommer att göras i detta projekt är en förutsättning och möjliggörare teknisk och affärsmässigt för att nå målen i affärsmodell och möta kraven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden. Projektet kommer att kontrollerat testa med ett antal piloter inom regionen för att under resan få svar på nyttan med kombinerade tjänsterna för kund, säljande part och för Västtrafik.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: Västtrafik
Länk: Läs mer
Kontakt: marita.albrektsson@vasttrafik.se

Skånetrafikens digitalisering av kollektivtrafikbiljetter

Mål för projektet Implementera och verifiera tekniskt stöd för hantering av biljetter till tredjepartsutvecklare i enlighet med Biljett och Betalstandarden (BoB) via BoB-API. Samhällsutvecklingen pekar på ett ökande behov av smarta och hållbara lösningar för persontransporter. Kollektivtrafiken byggs ut och utvecklas för att skapa förutsättningar för människor, företag, städer och regioner att utvecklas i rätt riktning. Kollektivtrafiken kan dock inte enskilt skapa de alternativ som ger de rätta förutsättningarna för att utvecklingen skall ske i den takt och den riktning som krävs. Genom att öppna upp möjligheten för tredje part att hantera biljetter digitalt från Skånetrafiken skapas en nödvändig möjlighet för andra aktörer att erbjuda framtidens mobilitetstjänster till nya och befintliga resenärer. Detta projekt syftar till en teknisk lösning för att Skånetrafikens biljetter skall kunna återförsäljas digitalt av en tredjepartsaktör. Lösningen skall bygga på den av branschen nyligen utvecklade Biljett och Betalstandarden (BoB).

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: Skånetrafiken
Kontakt: marten.rignell@skanetrafiken.se

SLL Trafikförvaltningens arbete med nya biljettprodukter anpassat för Kombinerad Mobilitet som tjänst

Projektet Trafikförvaltningen har som mål att tillgängliggöra sina biljetter för fler och nya typer av samarbetspartners med syfte att sänka tröskeln till kollektivtrafiken och därmed öka marknadsandelen och den totala försäljningen. I och med framtagandet av en gemensam BoB standard för Sveriges kollektivtrafik har vi nu möjlighet att utveckla detta tillsammans med andra aktörer. Trafikförvaltningen har redan implementerat BoB:s Device- och Validation API:er och planerar nu med hjälp av sökta medel att komplettera med bl.a. Ticket- och Product API:er. Detta vill vi göra tillsammans med externa parter för att på så sätt verifiera att det tekniska fungerar samt att vi tillsammans skapar nya affärsmodeller och avtal. Potential Kombinerad mobilitet som tjänst är ett sätt för trafikförvaltningen att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet om ökat kollektivt resande, ett smart kollektivtrafiksystem samt en attraktiv region. Att införa och erbjuda möjligheten till digital biljettförsäljning till andra aktörer öppnar för kombinerade mobilitetstjänster och andra kreativa lösningar samt därmed ökar mängden resenärer som exponeras för kollektivtrafikens erbjudande. En sådan utveckling skulle bidra till ökad framkomlighet och minskad miljöbelastning i regionen. Trafikförvaltningens ska testa en handfull piloter i inom vår region inom olika segment för att kunna se olika effekter och nyttor. Tester kommer att genomföras mot privatpersoner i etablerade områden och i nybyggda områden och mot företag.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: SLL Trafikförvaltningen
Kontakt: Hans.Bossfall@sl.se

Swedish Mobility Platform

Samtrafikens arbete med Kombinerad Mobilitet inom ramen för Swedish Mobility Program (SMP) har samlat både gamla och nya aktörer i branschen för persontransporter med delade resurser utifrån visionen: Vi möjliggör utvecklingen av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster.    SMP har haft tre arbetsspår:

  1. Initiera, driva och deltaga i relevanta piloter
  2. Bedriva en bred samverkan och identifiera samverkansområden
  3. Undersöka förutsättningar för en nationell åtkomstpunkt för biljetter och resor genom projektet ”SMP Etablering Väst”.
”SMP Etablering Väst” tog sin utgångspunkt i hypotesen att en nationell åtkomstpunkt, ett ”Mobilitetstorg”, skulle fungera som en katalysator för marknadens utveckling av kombinerade mobilitetstjänster. I projektets förstudie togs därför en affärsmodell för och en definition av tjänsten Mobilitetstorget fram. Projektets förstudierapport presenterades för Samtrafikens styrelse den 19:e september och styrelsens beslut blev då att inte gå vidare med den föreslagna lösningen i form av Mobilitetstorget. Det fortsatta arbetet inom SMP kommer istället att inriktas på samverkan, koordinering och spridning av erfarenheter kring pågående piloter inom området i syfte att lära mer om ekosystemet för kombinerad mobilitet. Samtrafikens arbete kommer därmed att ha nära kopplingar till det utvecklingsprogram som initierats av Sveriges regering: Färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige – KOMPIS.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: Adam Laurell, +46707678727