Aktörer

Arbetsgivare och företag

Arbetsgivare och företag har en särskild roll i utvecklingen av mobilitetstjänster. Arbetsgivare påverkar i allra högsta grad genom att vara en stor beställargrupp av mobilitet. Både i verksamheten, men också med anställnings och löneförmåner. Företagen drabbas också negativt av den utveckling som trafiken i storstadsområdena utgör, genom längre restider för personal, parkeringsproblem och störningar. Arbetsgivare kan påverka mobiliteten i staden genom t.ex:

  • Arbetstider
  • Mobilitets- och resepolicies
  • Flexible kontor
  • Utformning av anställningsförmåner (t.ex mobilitet)

Forskning och utveckling

Forskningsaktörer, såväl i Sverige som internationellt, har tagit en aktiv del i utvecklingen av området Mobilitet som tjänst och Kombinerad mobilitet. Det finns dock många områden där det finns kunskapsluckor, och där underlag för informerade beslut för städer och offentliga organisationer är oprecisa eller helt enkelt saknas. Färdplanen för Kombinerad mobilitet som tjänst avser att tydliggöra områden där kunskap saknas och där forskningsprojekt efterlyses.

Innovations och Forskningsfinansiärer

Det finns idag välgrundade hypoteser och tidiga resultat som pekar på att tjänstefieringen av transportsamhället kan bidra signifikant till minskning av trafik, inte minst i storstäderna. Då området är nytt, inte minst för konsumenten, är det däremot stora risker för de aktörer som är med och driver utvecklingen mot detta håll. Offentliga forskningsfinansiärer behöver därför samordna sina insatser och sitt stöd, så att stört effekt kan utvinnas av offentliga satsningar på detta område. Färdplanen avser att utgöra ett stöd för en sådan samordning.

Kollektivtrafiken

För att MaaS och Kombinerad mobilitet skall kunna bidra till ett mer hållbart transportsamhälle, behöver utvecklingen gå mot att transportresurser delas i allt större omfattning. Det kan handla om högre nyttjandegrad av fordon, högre fyllnadsgrad i de personbilar som används, men särskilt ett större nyttjande av kollektivtrafiken. Men det krävs att kollektivtrafiken når nya kundgrupper. MaaS riktar sig särskilt mot s.k flexi-trafikanter som har möjlighet att flytta sig emellan att vara bilist och kollektivtrafikresenär. Men för att dessa nya tjänster skall kunna kombinera privata transportresurser som bil-pool, hyrbil och taxi med kollektivtrafik, behöver kollektivtrafiken kunna delta i detta tjänste-ekosystem under villkor och förutsättningar som både passar resenärerna, kollektivtrafiken och mobilitetstjänsteleverantörer. Det finns flera frågeställningar som kollektivtrafiken  behöver ta ställning till, vilka ofta är politiska eller policy-ställningstaganden.