Teknik & Systemleverantörer

Projektet KomILand studerar implementeringsmöjligheter utav KM-tjänster på landsbygd

I KomILand-projektets andra fas studeras konsekvenser och möjligheter men en faktiskt implementering av en KM-tjänst i landsbygdsmiljö i Västra Götalandsområdet. Under 2019 har tre testområden valts ut för tjänsten: Broddetorp, Timmersdala och Lundsbrunn. Mot slutet av året skall en KM-tjänst upphandlas och implementeras, och sedan testas under 2020.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Teknik & Systemleverantörer
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Västra Götalandsregionen
Kontakt: Magnus Fredriksson

Samtrafiken skapar samlingsplats för öppna trafikdata

Kollektivtrafikbranschens samägda utvecklingsbolag Samtrafiken lanserade redan 2011 Trafiklab, en samlingsplats med öppna API:er för trafikdata, för att främja utvecklingen utav nya mobilitetstjänster. Denna informationsplattform kommer nu under fyra år att expanderas avsevärt och bli en branschgemensam plattform för insamling och tillgängliggörande av öppen trafikdata. År 2021 skall den digitala hubben för information från kollektivtrafiken stå helt färdig, och skall då agera som en nationell central för Sveriges samlade och öppna kollektivtrafikdata. Mer om denna utveckling kan du läsa i Samtrafikens pressmeddelande.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: https://samtrafiken.se/valkommen/kontakta-oss/

IVL leder treårigt KM-projekt på landsbygden

Vinnovaprojektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd” pågår under år 2018-2020. Projektet sker i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstad universitet, Mobilsamåkning, Blekingetrafiken, Karlskrona kommun, Region Gävleborg och samhällsföreningar på landsbygden. Idén är att utveckla och testa samverkan/integration mellan kollektivtrafiken och kollaborativa tjänster som samåkning på landsbygden. En generisk modell för samverkan mellan kollektivtrafik och kollaborativa tjänster utvecklas. Projektet belyser samåkning och behoven av resetjänster på landsbygden ur ett användar-, organisations-, affärsmodells- och miljöperspektiv. En ny mobilitetstjänst utvecklas och testas, t.ex. att låna/hyra grannens bil eller boka anropsstyrd kollektivtrafik via kollaborativa tjänsteleverantörer. Organisationsformens betydelse för förtroende och möjlighet att använda samåkning undersöks genom att studera kollaborativ samåkning inom kollektivtrafikens regi, i samverkan med, och fristående från kollektivtrafiken. Projektet kommer även att fördjupa kunskap kring förutsättningar för hållbart resande på landsbygden vad gäller hinder, möjligheter och motivation.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Innovations och Forskningsfinansiärer
Kollektivtrafiken
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: IVL
Länk: Läs mer
Kontakt: Åsa Hult, asa.hult@ivl.se, tel. 010-788 69 28

Stöd till övriga RKM för digitalisering

Detta skulle exempelvis kunna innebära standardisering av åtkomst för privata och offentliga transportproducenters utbud behövs och i så fall stödja det (notera att stöd för att tillgängliggöra andra producenters utbud finns under området implementeringar och piloter).

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer

Vinnova utlysning - Kombinerad mobilitet som tjänst 2017

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med erbjudandet är att tidigt etablera såväl infrastruktur som tjänster som nyttjar denna infrastruktur. Målet är att utlysningen ska:
 • Möjliggöra test och validering av tjänsterna under verkliga förhållanden och med verkliga kunder.
 • Skapa förutsättningar för att introducera nyskapande varor och tjänster på marknaden på sikt. Därför bör projekten också utvärdera affärsmodellen för de piloter och tjänster som finansieras genom utlysningen.
 • Verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge ökade möjligheter till finansiering för företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner.
 • Finansiera projekt som kan främja hållbar tillväxt, för att på längre sikt bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter.

Det här kan ni söka finansiering för

Inom det här erbjudandet finansierar vi aktiviteter som ökar människors rörlighet genom att etablera kombinerade mobilitetstjänster. Med begreppet kombinerad mobilitet menar vi lösningar som kombinerar flera olika rese- eller transporttjänster. Vid det här ansökningstillfället står storstadsregionerna i fokus. Vi ser därför positivt på tjänster som inkluderar kollektivtrafiken som en del av mobilitetstjänsten. Inom erbjudandet finansierar vi:
 • Utveckling och integrering av lösningar för hållbar kombinerad mobilitet som tjänst
 • Demonstration och utvärdering av utvecklade tjänster och prototyper under realistiska villkor
 • Validering av tjänsten under testfasen

Passar erbjudandet ert projekt?

Innan ni ansöker behöver ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. Det här gäller för projekten vi finansierar inom erbjudandet:
 • Projekttiden ska vara högst 2 år och bidra till utlysningens mål.
 • Projektplanen ska involvera verkliga användare under realistiska förhållanden.
 • Er lösning ska kunna vara till nytta för både kvinnor och män och det ska finnas både kvinnor och män i nyckelpositioner inom projektet.
 • Projektet ska ha potential att leda till ändrat beteende mot hållbarare transportmönster.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Fordonsindustrin
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Vinnova
Länk: Läs mer
Kontakt: Filip Kjellgren

Swedish Mobility Platform

Samtrafikens arbete med Kombinerad Mobilitet inom ramen för Swedish Mobility Program (SMP) har samlat både gamla och nya aktörer i branschen för persontransporter med delade resurser utifrån visionen: Vi möjliggör utvecklingen av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster.    SMP har haft tre arbetsspår:

 1. Initiera, driva och deltaga i relevanta piloter
 2. Bedriva en bred samverkan och identifiera samverkansområden
 3. Undersöka förutsättningar för en nationell åtkomstpunkt för biljetter och resor genom projektet ”SMP Etablering Väst”.
”SMP Etablering Väst” tog sin utgångspunkt i hypotesen att en nationell åtkomstpunkt, ett ”Mobilitetstorg”, skulle fungera som en katalysator för marknadens utveckling av kombinerade mobilitetstjänster. I projektets förstudie togs därför en affärsmodell för och en definition av tjänsten Mobilitetstorget fram. Projektets förstudierapport presenterades för Samtrafikens styrelse den 19:e september och styrelsens beslut blev då att inte gå vidare med den föreslagna lösningen i form av Mobilitetstorget. Det fortsatta arbetet inom SMP kommer istället att inriktas på samverkan, koordinering och spridning av erfarenheter kring pågående piloter inom området i syfte att lära mer om ekosystemet för kombinerad mobilitet. Samtrafikens arbete kommer därmed att ha nära kopplingar till det utvecklingsprogram som initierats av Sveriges regering: Färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige – KOMPIS.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: Adam Laurell, +46707678727

BoB projektet

Biljett- och betalprojektet slutfördes 2016-12-31 efter att ha levererat de uppdrag som låg inom projektets målbilder. Projektet pågick under tre år med representanter från hela kollektivtrafikbranschen. Projektet har skapat förutsättningar för att knyta samman trafikföretagens system och göra det enkelt för resenärer att köpa biljetter i kollektivtrafiken. Utveckling sker hos respektive trafikföretag med hjälp av överenskomna standarder och gränssnitt. Det ger möjligheter för både etablerade och nya aktörer att komma in på marknaden, både tjänsteleverantörer och utrustnings-/systemleverantörer.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: Adam Laurell, +46707678727