FÄRDPLAN – FÖR KOMBINERAD MOBILITET I SVERIGE!

Färdplanen skall stödja framväxten av Kombinerad Mobilitet som tjänst genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM/MaaS-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen.

Färdplanen är framtagen på uppdrag av samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter.

Fokusområden

Färdplanen är uppdelad i fyra olika fokusområdenDessa representerar frågeställningar som initialt har upplevts som hinder för uppkomsten och implementering av Mobilitet som tjänst.

Läs mer

Perioder

Färdplanen och dess aktiviteter är beskriven utifrån tre olika perioder. Dessa representerar perioden där vi lägger grunden för att tjänstefiera mobilitetssektorn, där begrepp och tjänster etableras brett, även för allmänheten, och den sista fasen där vi åstadkommer verklig förändring – på normer, beteende och på transportsystemet.

Läs mer

Aktörer

Mobilitet som tjänst beskrivs ibland som ett eko-system av olika aktörer, som dels driver sin egen verksamhet och affär, men också är beroende av andra aktörer och delar av detta, för att kunna erbjuda ett verkligt alternativ till att äga en egen bil för att klara av vardagens mobilitetsbehov. Oavsett om det gäller kollektivtrafik, forskningsfinansiärer, kommersiella tjänsteleverantörer eller transportproducenter  – färdplanen innehåller aktiviteter där dessa har en väsentlig roll att fylla. Här kan man se vilka dessa aktiviteter är och vilka aktörer som förväntas bidra till dessa för att vi skall komma närmre det hållbara transportsystemet.

Läs mer