Bygg- och planprocesser stöds av KM/MaaS som verktyg för förändrade parkeringsnormer

Städer och kommuner som implementerar nya flexibla parkeringsnormer vid nyetableringar, har genom KM/MaaS fått ett verktyg som erkänns som fulgott alternativt erbjudande från hyresvärdar och exploatörer. Processer och verktyg har utvecklats för att kunna inkludera detta som långsiktiga åtaganden gentemot de boende när parkeringsplatser blir färre i staden.