MOBEVI – Region Västerbotten studerar ”Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka”

Region Västerbotten, med finansiering från Tillväxtverket och Trafikverket, granskar implementering av hållbara transport- och mobilitetslösningar för besökare, invånare och matvaror på landsbygden i Västerbotten, mer specifikt det kandiderande biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka. Dessa områden är attraktiva för besökare men har många gånger undermåliga system vad gäller kollektivtrafik, med anledning av gles befolkning. Det finns även behov från invånarna och livsmedelsproducenter i området att lösa transportproblematiken, där egen bil tenderar att vara det främsta alternativet i dagsläget.

Syftet med förstudien är att:

  • ge ökad tillgänglighet och mobilitet samt ett mer hållbart resande och transport, särskilt inom besöksnäringen på landsbygden i Västerbotten.
  • sprida och stärka den regionala utvecklingen, landsbygdsutvecklingen och klimatmålen i Västerbotten och övriga Sverige.

 

Under kommande året (hösten 2018-hösten 2019) är målet att involvera ett stort antal intressenter i processen och tillsammans forma den transport och mobilitetslösning som ska testas senare i genomförandeprojektet. Samarbeten ska ske med forsknings- och andra liknande projekt (exempelvis ”Kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter”) för att fånga och tillfredsställa de transportbehov som inblandade målgrupper har. De tänkta målgrupperna är besökare (turister, friluftsliv etc.), matproducenter, invånare, turistföretag i stråket, kommersiell och offentlig service efter stråket, finansiärer (landsting och kommuner), upphandlare (Länstrafiken), Bussgods Nord, operatörer och fordonsproducenter. En kombinerad lösning där egen eller hyrd bil inte är de enda alternativen för besökare och invånare kan totalt sett leda till en positiv spiral för området. Slutresultat och framtida planer för den pilot som introduceras kommer under hösten 2019 att spridas i form av en slutkonferens och genom andra kanaler, som exempelvis via designhögskolan vid Umeå universitet där en grupp studenter kommer få utbildning i designmetod för dessa typer av mobilitetssystem.