SLL Trafikförvaltningens arbete med nya biljettprodukter anpassat för Kombinerad Mobilitet som tjänst

Projektet
Trafikförvaltningen har som mål att tillgängliggöra sina biljetter för fler och nya typer av samarbetspartners med syfte att sänka tröskeln till kollektivtrafiken och därmed öka marknadsandelen och den totala försäljningen. I och med framtagandet av en gemensam BoB standard för Sveriges kollektivtrafik har vi nu möjlighet att utveckla detta tillsammans med andra aktörer. Trafikförvaltningen har redan implementerat BoB:s Device- och Validation API:er och planerar nu med hjälp av sökta medel att komplettera med bl.a. Ticket- och Product API:er. Detta vill vi göra tillsammans med externa parter för att på så sätt verifiera att det tekniska fungerar samt att vi tillsammans skapar nya affärsmodeller och avtal.

Potential
Kombinerad mobilitet som tjänst är ett sätt för trafikförvaltningen att nå målen i
trafikförsörjningsprogrammet om ökat kollektivt resande, ett smart kollektivtrafiksystem
samt en attraktiv region. Att införa och erbjuda möjligheten till digital biljettförsäljning till
andra aktörer öppnar för kombinerade mobilitetstjänster och andra kreativa lösningar samt
därmed ökar mängden resenärer som exponeras för kollektivtrafikens erbjudande. En
sådan utveckling skulle bidra till ökad framkomlighet och minskad miljöbelastning i
regionen.
Trafikförvaltningens ska testa en handfull piloter i inom vår region inom olika segment för
att kunna se olika effekter och nyttor. Tester kommer att genomföras mot privatpersoner i
etablerade områden och i nybyggda områden och mot företag.