Hållbara mobilitetstjänster Södertälje

Projektet syftar till att ta fram, demonstrera och utvärdera en molnbaserad multimodal mobilitetstjänst för persontransporter som skall demonstreras på Scanias industriområde i Södertälje och erbjudas till de ca 12 000 anställda under projektets gång. De trafikslag som skall kopplas upp och ingå i tjänsten är interntaxi, rundtursbussar, Scania Job Express, SL-bussar på linjer som passerar området samt el-cyklar.

Projektet syftar även till att studera affärsmodeller för deltagande parter i multimodalatransporttjänster/mobilitetslösningar vad det gäller styrande- operationella-, logistiska-, och finansiella aspekter. Hur kommer framtidens system ändras genom införandet av molntjänst över olika transportleverantörer och hur påverkar detta olika intressenter.

Projektet är ett exklusivt tillfälle att driftsätta, testa och vidare utforska, ett system som både innefattar de operativa aspekterna av ett multimodalt transportekosystem samt de resenärsaspekter som är tätt knuta till Mobility-as-a-Service. Genom detta unika tillfälle där akademin och näringslivet kan samverka kring ett fullskaligt transportekosystem, ägt till hundraprocent inom samverkningsgruppen, kan ny mark brytas inom teknik-, affärsmodell- samt transportsystemforskning och därigenom skapa ett stort nyhetsvärde. Det finns idag inget heltäckande transportsystem som i samma utsträckning knyter ihop operativa trafiksystemsfunktioner med MaaS-funktioner.