Kollektivtrafiken

Projektet KomILand studerar implementeringsmöjligheter utav KM-tjänster på landsbygd

I KomILand-projektets andra fas studeras konsekvenser och möjligheter men en faktiskt implementering av en KM-tjänst i landsbygdsmiljö i Västra Götalandsområdet. Under 2019 har tre testområden valts ut för tjänsten: Broddetorp, Timmersdala och Lundsbrunn. Mot slutet av året skall en KM-tjänst upphandlas och implementeras, och sedan testas under 2020.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Teknik & Systemleverantörer
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Västra Götalandsregionen
Kontakt: Magnus Fredriksson

DenCity-projektet undersöker mobilitetslösningar för framtidens smarta städer

DenCity-projektet undersöker relationerna mellan hyresvärdar, hyresgäster och de reglerna och stadgar nybyggnationer måste följa enligt stadsbyggnadskontoret och Trafikverket. Bland annat tittar projektet på hur stadsdelar i framtiden kan byggas utan att ha bilen som centrum för mobilitetsalternativ – delvis genom att erbjuda MaaS-tjänster till boende genom hyresvärdar och på så vis också sänka parkeringstalen i dessa områden. Genom att istället erbjuda mobilitet till sina hyresgäster kan byggnadsentreprenörer sänka kraven på parkeringstal med så mycket som 75%, vilket öppnar upp möjligheter för nya lösningar för hur människor kan ta sig runt och hur staden kring dem kan se ut. Projektet undersöker inte endast persontransporter, utan även lösningar för urban godstrafik, systemintegration, infrastruktur, nollemissionsalternativ och hur man på ett effektivare sätt kan använda vattenvägsleveranser. Projektet tittar i stort på lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten, i denna fas har både Stockholm och Göteborg varit testplatser för undersökningar kring framtidens smarta innerstäder och dess mobilitet. Under vintern 2018 drar projektets tredje fas igång, där två offentliga aktörer skall upphandla en MaaS-tjänst till boende i Göteborg.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: CLOSER
Länk: Läs mer
Kontakt: Lina Olsson, lina.olssom@lindholmen.se, 0317647043

Trafikverkets rapporter kring bilpooler och p-tal

Det är sedan länge känt av Trafikverket att ökat antal bilpoolskunder ökar marknaden för kollektivtrafikbolagen då undersökningar visat att personer som är medlem i en bilpool reser betydligt mer kollektivt. Redan år 2011 publicerades en rapport med beskrivningar och förslag till olika samarbetsformer mellan bilpooler och kollektivtrafikbolag, så som samarbete kring marknadsföring, integration på varandras hemsidor, prova-på erbjudanden, samt gemensamma kundkort och rabatter. Under 2013 gick Trafikverket sedan ut med en egen undersökning till svenska bilpooler och intervjuer med nyckelpersoner inom branschen för att sammanställa en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). I den analysen fastställdes att det finns många styrkor och möjligheter kopplat till miljöfrågor, säkerhetsaspekter, nybyggnation av fastigheter och kommunala p-tal. I dagsläget identifierar man dock svagheter när det gäller kompetens, samordning och brist på aktörer. Politisk uppmärksamhet nämns som en potentiellt avgörande faktor ifall bilpooler ska ha möjlighet till fortsatt utveckling snarare än att stanna av. Tidigare i år genomförde Trafikverket en ytterligare undersökning vilken inkluderade åtta svenska, och fyra utländska bostadsområden med låga p-tal. Generellt drogs slutsatsen att ”färre parkeringsplatser ger lägre bilinnehav”, och det nämns att närhet till samhällsservice, målgruppsanpassat boende och mobilitetstjänster som bilpooler är tre viktiga faktorer för minskat parkeringsbehov vid nybyggnationer.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Ansvarig organisation: Trafikverket

Förstudien KomILand studerar implementeringsmöjligheter utav KM-tjänster på landsbygd

De senaste årens tydligaste trender inom transportområdet är kombinerad mobilitet (KM) och mobilitet som tjänst (MaaS). Genom att samla flera mobilitetstjänster i en enda plattform ska resenärer kunna göra hållbara transportval med ett minskat behov av att äga ett eget fordon. Tjänsterna förväntas ha störst genomslagskraft i storstadsområden. Små orter och landsbygder står fortfarande utan denna typ av service med vissa undantag för ideellt organiserade samåkningslösningar. En mängd idéer cirkulerar och många företag har utvecklat digitala lösningar för KM och MaaS. Men trots det engagemang och den innovationskraft som finns har vi inte sett några effekter av det. Varför kommer tjänsterna inte igång på allvar? Ett svar är att ingen vågar finansiera då kostnaderna för att starta upp tjänster är osäkra. Vem vågar ta risken? Och vem vågar ta risken på landsbygd där kundunderlaget är mindre än i städerna? Denna förstudie utgör ett komplement till det Vinnova-finansierade projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd. Förstudien ska bereda för framtida demoprojekt för kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter. Den ska planera var och hur demon kan genomföras, identifiera behov av kombinerade mobilitetstjänster hos befolkningen, identifiera potentiella finansiärer och beräkna kostnader för olika aktörer. Projektet förväntas kunna presentera kombinationer av lösningar som kan ge ökad tillgänglighet och mobilitet hos medborgare utan att behöva resa med egen bil. Resultatet är särskilt intressant som underlag för politiska beslut för att visa vilken potential det finns för KM i olika miljöer.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Innovations och Forskningsfinansiärer
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Forskning och utveckling
Ansvarig organisation: VTI
Länk: Läs mer
Kontakt: jessica.berg@vti.se

Samtrafiken skapar samlingsplats för öppna trafikdata

Kollektivtrafikbranschens samägda utvecklingsbolag Samtrafiken lanserade redan 2011 Trafiklab, en samlingsplats med öppna API:er för trafikdata, för att främja utvecklingen utav nya mobilitetstjänster. Denna informationsplattform kommer nu under fyra år att expanderas avsevärt och bli en branschgemensam plattform för insamling och tillgängliggörande av öppen trafikdata. År 2021 skall den digitala hubben för information från kollektivtrafiken stå helt färdig, och skall då agera som en nationell central för Sveriges samlade och öppna kollektivtrafikdata. Mer om denna utveckling kan du läsa i Samtrafikens pressmeddelande.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: https://samtrafiken.se/valkommen/kontakta-oss/

Studie på kundperspektiv från Intermetra

På uppdrag utav Samtrafiken, Västtrafik, Keolis och Trafikverket har Intermetra (med projektstöd från RISE Viktoria) genomfört en serie utav undersökningar för att skapa en grundförståelse för kundernas perspektiv på KM och dess tjänster. Fokus för studien har varit att se vilka kundernas behov och attityder är nu och i framtiden, hur dessa behov kan mötas, samt hur industriaktörer kan arbeta för att möta behoven. Bland annat fann studien att få människor idag känner till KM, men att attraktiviteten för KM är väldigt god, främst bland unga, digitalt mogna människor som redan åker kollektivt. Kundernas röst säger också att de vill att KM skall bidra till en enklare vardag genom en skräddarsydd tjänst som är enkel, personlig, pålitlig och där användandet kan stegras upp gradvis. Mer om kundernas perspektiv kan du läsa här.

Berörda aktörer:

Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Ansvarig organisation: Intermetra/Samtrafiken
Länk: Läs mer

IVL leder treårigt KM-projekt på landsbygden

Vinnovaprojektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd” pågår under år 2018-2020. Projektet sker i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstad universitet, Mobilsamåkning, Blekingetrafiken, Karlskrona kommun, Region Gävleborg och samhällsföreningar på landsbygden. Idén är att utveckla och testa samverkan/integration mellan kollektivtrafiken och kollaborativa tjänster som samåkning på landsbygden. En generisk modell för samverkan mellan kollektivtrafik och kollaborativa tjänster utvecklas. Projektet belyser samåkning och behoven av resetjänster på landsbygden ur ett användar-, organisations-, affärsmodells- och miljöperspektiv. En ny mobilitetstjänst utvecklas och testas, t.ex. att låna/hyra grannens bil eller boka anropsstyrd kollektivtrafik via kollaborativa tjänsteleverantörer. Organisationsformens betydelse för förtroende och möjlighet att använda samåkning undersöks genom att studera kollaborativ samåkning inom kollektivtrafikens regi, i samverkan med, och fristående från kollektivtrafiken. Projektet kommer även att fördjupa kunskap kring förutsättningar för hållbart resande på landsbygden vad gäller hinder, möjligheter och motivation.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Innovations och Forskningsfinansiärer
Kollektivtrafiken
Resenärer och allmänhet
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: IVL
Länk: Läs mer
Kontakt: Åsa Hult, asa.hult@ivl.se, tel. 010-788 69 28

VTI publicerar internationell litteraturstudie kring MaaS/KM på landsbygd

Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har publicerat en rapport där man närmare granskar det nuvarande läget kring möjligheterna att införa MaaS/KM på svensk landsbygd. Rapporten innehåller en litteraturstudie som omfattar 27 nationella och internationella publikationer kring nya mobilitetstjänster, där motivet är att beskriva kunskapsläget och identifiera kommande problem för att öka användningen utav kollektivtrafik på landsbygd. Bland annat belyser rapporten kommande möjligheter utav anropsstyrda och samordnade trafiktjänster som kan möjliggöras med ny informationsteknologi. Exempel på viktiga aspekter att ta hänsyn till för att utveckla användandet utav kollektivtrafik på landsbygd är enligt rapporten bland annat identifiering utav specifika målgrupper, deras behov samt förutsättningar och marknadsföring utav nya projekt och tjänster.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Innovations och Forskningsfinansiärer
Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: VTI
Länk: Läs mer

Vallastaden i Linköping satsar hårt på MaaS/KM

Stadsdelen Vallastaden i Linköping är byggt med ett hållbarhetstänkande som har för avsikt att få nyinflyttade att välja effektiva och hållbara resandemönster redan från start. Kommunen samarbetar aktivt med stadens olika transportaktörer, däribland kollektivtrafiken och olika möjligheter för att hyra fordon såsom bilar och cyklar genom Sunfleets transportplattform, och siktar på att helt befria dess boende från att äga bilar. Nyinflyttade i Vallstaden erbjuds att gratis prova på kollektivtrafiken i området i två veckor, samt ett gratis medlemskap i Sunfleets bilpool i hela fem år. Enligt Östgötatrafiken har detta initiativ tagits emot mycket positivt från både aktörerna inom transportbranschen samt de boende i Vallastaden. Mer om denna intressanta utveckling kan du läsa i Linköpings kommuns pressrelease.

Berörda aktörer:

Lagstiftare & Policyorgan
Myndigheter och Samhällsaktörer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Transportjänsteleverantörer
Ansvarig organisation: Linköpings kommun/Linköpingsexpo AB
Länk: Läs mer
Kontakt: elisabeth.falk@linkoping.se

Biljetter för digitaliserad mobilitet

En central del i utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet är hur traditionell kollektivtrafik på olika sätt kan kombineras med andra transportslag, aktörer och affärsmodeller. En viktig förutsättning för att möjliggöra denna typ av kombinerbarhet är att erbjuda biljettprodukter som är anpassade för en digitaliserad försäljning samt anpassade för kombinerad mobilitet. Detta projekt ska kartlägga behov och identifiera förslag till realiserbara biljettprodukter som adresserar dessa behov.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Kontakt: elias.arnestrand@samtrafiken.se

Hållbara mobilitetstjänster Södertälje

Projektet syftar till att ta fram, demonstrera och utvärdera en molnbaserad multimodal mobilitetstjänst för persontransporter som skall demonstreras på Scanias industriområde i Södertälje och erbjudas till de ca 12 000 anställda under projektets gång. De trafikslag som skall kopplas upp och ingå i tjänsten är interntaxi, rundtursbussar, Scania Job Express, SL-bussar på linjer som passerar området samt el-cyklar. Projektet syftar även till att studera affärsmodeller för deltagande parter i multimodalatransporttjänster/mobilitetslösningar vad det gäller styrande- operationella-, logistiska-, och finansiella aspekter. Hur kommer framtidens system ändras genom införandet av molntjänst över olika transportleverantörer och hur påverkar detta olika intressenter. Projektet är ett exklusivt tillfälle att driftsätta, testa och vidare utforska, ett system som både innefattar de operativa aspekterna av ett multimodalt transportekosystem samt de resenärsaspekter som är tätt knuta till Mobility-as-a-Service. Genom detta unika tillfälle där akademin och näringslivet kan samverka kring ett fullskaligt transportekosystem, ägt till hundraprocent inom samverkningsgruppen, kan ny mark brytas inom teknik-, affärsmodell- samt transportsystemforskning och därigenom skapa ett stort nyhetsvärde. Det finns idag inget heltäckande transportsystem som i samma utsträckning knyter ihop operativa trafiksystemsfunktioner med MaaS-funktioner.  

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Arbetsgivare och företag
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: Scania
Kontakt: camilla.lood@scania.com

Fördjupad utvärdering MaaSpilot UbiGo Stockholm (Eccentric)

Glöm den egna bilen och låt familjens resande bli ett smörgåsbord av olika tjänster – åk kommunalt, låna cykel, åk taxi eller poolbil, för långresor finns hyrbil. Alla resor betalas på samma månadsfaktura. Välj färdsätt och boka via en tjänst i din smarta telefon. Detta är vad som brukar kallas en mobilitetstjänst (MaaS, Mobility as a Service). En sådan ska startas i Stockholm av företaget UbiGo Innovation. Att starta upp mobilitetstjänsten i pilotskala ingår i EU-projektet Eccentric. Stockholms stad samt Stockholms lokaltrafik medverkar i satsningen. Detta projekt kommer följa hur resvanor påverkas för den som börjar abonnera på resor från den planerade mobilitetstjänsten och vilka motiv och drivkrafter kunderna har för att gå med i tjänsten. Utvärderingen kommer göras på verkliga kunder. Från Vinnovas utlysning, Kombinerad Mobilitet som tjänst, 2017, finansieras en utvärdering av hur en tjänst för kombinerad mobilitet, en sk MaaS-tjänst, kan påverka sina kunders resvanor. Vidare undersöks kundernas motiv och drivkrafter för att delta respektive avsluta sitt deltagande i MaaS-tjänsten. Resvaneundersökningen omfattar upp till 200 hushåll eller maximalt 500 personer. Den genomförs två gånger, först i samband med att deltagarna går med i MaaStjänsten, för att kartlägga deltagarnas resvanor precis innan övergång till MaaS-tjänst. Den andra undersökningen är en uppföljning efter 12 månader då MaaStjänsten är i gång och deltagarna har fått prova på. Undersökningen genomförs med hjälp av Trivectors resvaneapplikation TRavelVU, en app till smarttelefon som mha GPS skapar en reselogg, under två veckor per undersökningstillfälle. Deltagarnas drivkrafter och motiv till att använda MaaS-tjänsten kartläggs med hjälp av en enkätundersökning. Utvärderingen genomförs med konsultstöd och bakom ansökan står SL/trafikförvaltningen SLL, UbiGo Innovation samt Miljöförvaltningen Stockholms stad som tillsammans utgör projektteamet. Själva MaaStjänsten utvecklas av UbiGo Innovation med delfinansiering från EU-projektet Civitas Eccentric och ligger utanför denna ansökan. Ambitionen är att få med leverantörer av följande: kollektivtrafik, taxi, traditionell bilpool, hyrbil samt lånecykel. Diskussioner pågår även med flytande bilpool.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Tjänsteleverantörer/Entreprenörer
Ansvarig organisation: SLL Trafikförvaltningen /Ubigo
Länk: Läs mer
Kontakt: helene.carlsson@stockholm.se

Skånetrafikens digitalisering av kollektivtrafikbiljetter

Mål för projektet Implementera och verifiera tekniskt stöd för hantering av biljetter till tredjepartsutvecklare i enlighet med Biljett och Betalstandarden (BoB) via BoB-API. Samhällsutvecklingen pekar på ett ökande behov av smarta och hållbara lösningar för persontransporter. Kollektivtrafiken byggs ut och utvecklas för att skapa förutsättningar för människor, företag, städer och regioner att utvecklas i rätt riktning. Kollektivtrafiken kan dock inte enskilt skapa de alternativ som ger de rätta förutsättningarna för att utvecklingen skall ske i den takt och den riktning som krävs. Genom att öppna upp möjligheten för tredje part att hantera biljetter digitalt från Skånetrafiken skapas en nödvändig möjlighet för andra aktörer att erbjuda framtidens mobilitetstjänster till nya och befintliga resenärer. Detta projekt syftar till en teknisk lösning för att Skånetrafikens biljetter skall kunna återförsäljas digitalt av en tredjepartsaktör. Lösningen skall bygga på den av branschen nyligen utvecklade Biljett och Betalstandarden (BoB).

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: Skånetrafiken
Kontakt: marten.rignell@skanetrafiken.se

SLL Trafikförvaltningens arbete med nya biljettprodukter anpassat för Kombinerad Mobilitet som tjänst

Projektet Trafikförvaltningen har som mål att tillgängliggöra sina biljetter för fler och nya typer av samarbetspartners med syfte att sänka tröskeln till kollektivtrafiken och därmed öka marknadsandelen och den totala försäljningen. I och med framtagandet av en gemensam BoB standard för Sveriges kollektivtrafik har vi nu möjlighet att utveckla detta tillsammans med andra aktörer. Trafikförvaltningen har redan implementerat BoB:s Device- och Validation API:er och planerar nu med hjälp av sökta medel att komplettera med bl.a. Ticket- och Product API:er. Detta vill vi göra tillsammans med externa parter för att på så sätt verifiera att det tekniska fungerar samt att vi tillsammans skapar nya affärsmodeller och avtal. Potential Kombinerad mobilitet som tjänst är ett sätt för trafikförvaltningen att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet om ökat kollektivt resande, ett smart kollektivtrafiksystem samt en attraktiv region. Att införa och erbjuda möjligheten till digital biljettförsäljning till andra aktörer öppnar för kombinerade mobilitetstjänster och andra kreativa lösningar samt därmed ökar mängden resenärer som exponeras för kollektivtrafikens erbjudande. En sådan utveckling skulle bidra till ökad framkomlighet och minskad miljöbelastning i regionen. Trafikförvaltningens ska testa en handfull piloter i inom vår region inom olika segment för att kunna se olika effekter och nyttor. Tester kommer att genomföras mot privatpersoner i etablerade områden och i nybyggda områden och mot företag.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: SLL Trafikförvaltningen
Kontakt: Hans.Bossfall@sl.se

Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Mål för projektet Målet är att möjliggöra försäljning av kollektivtrafikbiljetter i en digitaliserad icke-Västtrafik (APP), detta i kombination med andra tjänster från extern aktör. Beskrivning av projektet Att implementera BoB-standarden är grundläggande för att möjliggöra åtkomst av Västtrafiks biljettsortiment för externa aktörer och en förutsättning för Kombinerad Mobilitet. Västtrafik har implementerat Bob:s device och validation API och planerar nu med hjälp av sökta medel att komplettera med Product och Ticket API. Detta kommer att göras tillsammans med externa parter för att säkerställa teknisk lösning och för att ta fram lämpliga affärsmodeller och avtal, allt för att vi tillsammans ska utveckla det hållbara resandet. Potential Västtrafik har uttalat i sin affärsmodell att verka för en ökad hållbar mobilitet i samhället, där olika resesätt enkelt kan kombineras, genom att samverka med andra aktörer och komplettera kollektivtrafiken med andra tjänster. I Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik så står det att ’öppna upp för tredjeparts försäljning för att fler aktörer ska kunna bygga kombinerade tjänster’. Det arbete och de leveranser som kommer att göras i detta projekt är en förutsättning och möjliggörare teknisk och affärsmässigt för att nå målen i affärsmodell och möta kraven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden. Projektet kommer att kontrollerat testa med ett antal piloter inom regionen för att under resan få svar på nyttan med kombinerade tjänsterna för kund, säljande part och för Västtrafik.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: Västtrafik
Länk: Läs mer
Kontakt: marita.albrektsson@vasttrafik.se

Kunskap om mobilitet påverkar utformning av samhället.

Nya lösningar och kunskapen om dessa, möjliggör förändring av hur vi utformar samhället.

Berörda aktörer:

Myndigheter och Samhällsaktörer
Kollektivtrafiken
Resenärer och allmänhet

Organisation för öppen data i kollektivtrafiken operativ

Slutsatsen av projektet ar att det inom tre år ska finnas en organisation inom Sverige som förvaltar och driver arbetet med öppna trafikdata enligt målbilden.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Kollektivtrafiken

Förstudie om finansiering av Öppna data för kollektivtrafiken

  Samtrafiken, Trafikförvaltningen, Västtrafik och Skånetrafiken kommer snarast att starta upp en förstudie i syfte att säkerställa finansiering och prioritering av aktiviteter med målet att innan sommaren 2017 ta beslut om uppstart av implementering.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer

Tillgängliggöra data från kollektivtrafiken i ett öppet och samordnat gränssnitt

  VARFÖR? För att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige och säkerställa efterlevnad av EU:s trafikdataförordning så behöver transportproducenter tillgängliggöra kvalitetssäkrade och pålitliga trafikdata via ett öppet och samlat gränssnitt. MÅL

  • Att data (hållplatser/stationer, rutter/linjer, realtid – planerad trafik och störningar, positionsdata) för över 90% av alla resor i Sverige finns tillgängligt via den nationella åtkomstpunkten Trafiklab.
  • Att majoriteten av Sveriges kommersiella kollektivtrafiksutbuds data tillgängliggjorts via den nationella åtkomstpunkten
  • Stimulera tillgängliggörandet av öppna/tillgängliga data för andra mobilitetstjänster, utöver kollektivtrafiken.

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Kollektivtrafiken

Stöd till övriga RKM för digitalisering

Detta skulle exempelvis kunna innebära standardisering av åtkomst för privata och offentliga transportproducenters utbud behövs och i så fall stödja det (notera att stöd för att tillgängliggöra andra producenters utbud finns under området implementeringar och piloter).

Berörda aktörer:

Innovations och Forskningsfinansiärer
Transportproducenter
Kollektivtrafiken
Forskning och utveckling
Teknik & Systemleverantörer

Swedish Mobility Platform

Samtrafikens arbete med Kombinerad Mobilitet inom ramen för Swedish Mobility Program (SMP) har samlat både gamla och nya aktörer i branschen för persontransporter med delade resurser utifrån visionen: Vi möjliggör utvecklingen av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster.    SMP har haft tre arbetsspår:

  1. Initiera, driva och deltaga i relevanta piloter
  2. Bedriva en bred samverkan och identifiera samverkansområden
  3. Undersöka förutsättningar för en nationell åtkomstpunkt för biljetter och resor genom projektet ”SMP Etablering Väst”.
”SMP Etablering Väst” tog sin utgångspunkt i hypotesen att en nationell åtkomstpunkt, ett ”Mobilitetstorg”, skulle fungera som en katalysator för marknadens utveckling av kombinerade mobilitetstjänster. I projektets förstudie togs därför en affärsmodell för och en definition av tjänsten Mobilitetstorget fram. Projektets förstudierapport presenterades för Samtrafikens styrelse den 19:e september och styrelsens beslut blev då att inte gå vidare med den föreslagna lösningen i form av Mobilitetstorget. Det fortsatta arbetet inom SMP kommer istället att inriktas på samverkan, koordinering och spridning av erfarenheter kring pågående piloter inom området i syfte att lära mer om ekosystemet för kombinerad mobilitet. Samtrafikens arbete kommer därmed att ha nära kopplingar till det utvecklingsprogram som initierats av Sveriges regering: Färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige – KOMPIS.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: Adam Laurell, +46707678727

BoB projektet

Biljett- och betalprojektet slutfördes 2016-12-31 efter att ha levererat de uppdrag som låg inom projektets målbilder. Projektet pågick under tre år med representanter från hela kollektivtrafikbranschen. Projektet har skapat förutsättningar för att knyta samman trafikföretagens system och göra det enkelt för resenärer att köpa biljetter i kollektivtrafiken. Utveckling sker hos respektive trafikföretag med hjälp av överenskomna standarder och gränssnitt. Det ger möjligheter för både etablerade och nya aktörer att komma in på marknaden, både tjänsteleverantörer och utrustnings-/systemleverantörer.

Berörda aktörer:

Kollektivtrafiken
Teknik & Systemleverantörer
Ansvarig organisation: Samtrafiken
Länk: Läs mer
Kontakt: Adam Laurell, +46707678727

Tillgängliggöra RKMs utbud för tredjepartsförsäljning

Inom detta område har vi samlat aktiviteter vars syfte är att affärsmässigt och tekniskt möjliggöra framväxten av KM/MaaS-tjänster som ur ett kund-/resenärsperspektiv är enkla, attraktiva och pålitliga i både köp och utförande. Aktiviteterna syftar till att skapa förutsättningar för tjänsteleverantörer att utveckla en långsiktigt hållbar affär och att driva mot att hållbara resor bli en central del av KM/MaaS-tjänster. Viktiga komponenter i detta är tillgång, regelverk och standard. Med tillgång menar vi mer eller mindre koordinerad tillgång till trafikproducenters utbud samt tillgång till andra relevanta datakällor med hög kvalité. Med regelverk menar vi att skapa en tydlig och i viss falla harmoniserad spelplan för olika aktörer. Och med standard menar vi exempelvis datagränssnitt, namnstandard, informationskrav för validering och affärsregler.   TILLGÄNGLIGGÖRA RKMS UTBUD FÖR 3:E PARTS FÖRSÄLJNING VARFÖR? Att tillgängliggöra RKMs biljettprodukter är en avgörande del för att möjliggöra etablering och utveckling av KM/MaaS-tjänster i Sverige. Därför är en nyckelaktivitet i färdplanen att kollektivtrafikutbudet i åtminstone Sveriges tre storstadsregioner görs tillgängligt för 3:e parts försäljning och att en tydlig och långsikt spelplan för externa aktörer definieras. MÅL:

  • Kollektivtrafiksutbudet (biljettprodukterna) i Sveriges tre storstadsregioner ska vara åtkomligt för 3:e partsförsäljning, så de kan sökas, kombineras, säljas, distribueras och valideras i samstämmighet med branschens standard (Biljett och Betal-standarden).

Berörda aktörer:

Transportproducenter
Kollektivtrafiken