Fördjupad utvärdering MaaSpilot UbiGo Stockholm (Eccentric)

Glöm den egna bilen och låt familjens resande bli ett smörgåsbord av olika tjänster –
åk kommunalt, låna cykel, åk taxi eller poolbil, för långresor finns hyrbil. Alla resor
betalas på samma månadsfaktura. Välj färdsätt och boka via en tjänst i din smarta
telefon. Detta är vad som brukar kallas en mobilitetstjänst (MaaS, Mobility as a
Service). En sådan ska startas i Stockholm av företaget UbiGo Innovation. Att starta
upp mobilitetstjänsten i pilotskala ingår i EU-projektet Eccentric. Stockholms stad
samt Stockholms lokaltrafik medverkar i satsningen. Detta projekt kommer följa hur
resvanor påverkas för den som börjar abonnera på resor från den planerade
mobilitetstjänsten och vilka motiv och drivkrafter kunderna har för att gå med i
tjänsten. Utvärderingen kommer göras på verkliga kunder.

Från Vinnovas utlysning, Kombinerad Mobilitet som tjänst, 2017, finansieras en utvärdering av hur en tjänst för kombinerad mobilitet, en sk MaaS-tjänst, kan påverka sina kunders resvanor. Vidare undersöks kundernas motiv och drivkrafter för att delta respektive avsluta sitt deltagande i MaaS-tjänsten.

Resvaneundersökningen omfattar upp till 200 hushåll eller maximalt 500 personer. Den genomförs två gånger, först i samband med att deltagarna går med i MaaStjänsten, för att kartlägga deltagarnas resvanor precis innan övergång till MaaS-tjänst. Den andra undersökningen är en uppföljning efter 12 månader då MaaStjänsten är i gång och deltagarna har fått prova på.

Undersökningen genomförs med hjälp av Trivectors resvaneapplikation TRavelVU, en app till smarttelefon som mha GPS skapar en reselogg, under två veckor per undersökningstillfälle.

Deltagarnas drivkrafter och motiv till att använda MaaS-tjänsten kartläggs med hjälp av en enkätundersökning.

Utvärderingen genomförs med konsultstöd och bakom ansökan står SL/trafikförvaltningen SLL, UbiGo Innovation samt Miljöförvaltningen Stockholms stad som tillsammans utgör projektteamet.

Själva MaaStjänsten utvecklas av UbiGo Innovation med delfinansiering från EU-projektet Civitas Eccentric och ligger utanför denna ansökan. Ambitionen är att få med leverantörer av följande: kollektivtrafik, taxi, traditionell bilpool, hyrbil samt lånecykel. Diskussioner pågår även med flytande bilpool.